Integritetspolicy för webbplats och cookies

1. Inledning

Vi, BEVI AB (”Bolaget”), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av Bolagets webbsida.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter:

BEVI AB, Org.nr. 556195-8314
Huvudkontor: Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla, Tel: 0499-271 00
Regionkontor: Kontaktvägen 8, 901 33 Umeå, Tel: 090-70 44 30

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår GDPR-ansvarig på gdpr.se@bevi.com.

3. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Bolaget. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Bolaget.

4. Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

Informationen nedan listar de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

4.1 Google Analytics (Statistik)

Google Analytics ger oss användbar statistik som gör det lättare för oss att förbättra vår webbplats.

Samlas personuppgifter in? Om ja, vilka?: Se villkor från Google.
Lagring: EU & USA (Privacy Shield)

__utmc, __utmb: Cookies som tillsammans beräknar hur lång tid ett besök på webbplatsen tar. __utmb tar en tidstämpel när en besökare går in, __utmc tar en tidstämpel när en besökare lämnar.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__utma: Cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök.
Varaktighet: 24 månader
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__utmt: Används för att beräkna webbplatshastighet.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__utm.gif: Cookie som loggar information om besökarens webbläsare och dator.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__utmz:  Cookie som mäter trafikkällor och navigering på webbplatsen (exempelvis vilken sökmotor som används för att nå vår hemsida).
Varaktighet: 6 månader
Hantering: Bolagets förstapartscookie

@@History/@@scroll|#: Oklassificerat syfte som är under utredning
Varaktighet: Beständig
Hantering: Bolagets förstapartscookie

4.2 Zopim

Vi använder Zopim (Zendesk chat) för att kunna erbjuda direkt kundservice till våra användare via live-chatt. För att göra det möjligt så registreras nedan listade cookies.

Samlas personuppgifter in? Om ja, vilka?: För ytterligare information, besök sidan med Zopim’s Privacy Policy.
Lagring: EU & USA (Privacy Shield)

__zlcmid: Registrerar din enhets Zopim Live Chat ID som identifierar din enhet under besöket.
Varaktighet: 12 månader
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__zte#: Sparar ett Zopim Live Chat-ID som känner igen en enhet mellan besök under en chatt-session.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Bolagets förstapartscookie

__cfduid: Används av innehållsnätverket (CDN-tjänst) Cloudflare, för att identifiera betrodd webbtrafik.
Varaktighet: 12 månader
Hantering: Tredjepartscookie

4.3 YouTube

För att kunna visa anpassat material från Youtube på vår hemsida används nedan listade cookies.

Samlas personuppgifter in? Om ja, vilka?:  Se villkor från YouTube (Google)
Lagring: EU & USA (Privacy Shield)

GPS: Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-plats.
Varaktighet: 179 dagar
Hantering: Tredjepartscookie

VISITOR_INFO1_LIVE: Uppskattar användarnas bandbredd på sidor med inbäddade YouTube-videor.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Tredjepartscookie

YSC:  Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videoklipp från YouTube användaren har sett.
Varaktighet: Sessionscookie
Hantering: Tredjepartscookie

5. Vilken laglig grund har bolaget för behandling av dina personuppgifter?

Bolaget behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig, som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida.

6. Kan jag säga ner till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare.

Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se tabellen under punkt 4). Google kommer ta del av informationen som samlas in. Den kommer användas till statistik men aldrig till att peka ut en viss individ.

Bolaget kan även komma att överföra dina personuppgifter till; MacNeale AB som administrerar vår hemsida; Levonline AB som hanterar hosting av våra hemsidor och Zendesk, Inc som tillhandahåller system för chattfunktionen på vår hemsida. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

8. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES.

Eventuellt kan uppgifterna komma att överföras till USA. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna följer Privacy Shield, ett ramverk upprättat mellan USA:s handelskammare och EU-kommissionen, med syfte att uppfylla kraven för integritetsskydd. För att läsa mer om Privacy Shield, besök https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag
Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter
Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter
Du har rätt att invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte Bolaget kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter
Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h) Klagomål
Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på gdpr.se@bevi.com.

10. Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida.

Kontaktinformation för frågor

För frågor vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på gdpr.se@bevi.com

 

Policyn uppdaterades: 2019-06-24