Kvalitet och miljö

Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av BEVIs strategiska och operativa verksamhet.

Som alla bolag inom Addtech-koncernen har vi som mål att driva ett hållbart företagande. Genom ständiga förbättringar verkar vi för att möta marknadens krav på tillförlitlighet, leveranssäkerhet och kvalitet.

Skog-540x180.jpg

Vi strävar efter att tillhandahålla mer miljövänliga produkter och tjänster för att förebygga föroreningar genom att bland annat begränsa användandet av kemikalier, hushålla med resurser och arbeta med transportoptimering. På så sätt skapar vi en mer hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Med koncernens uppförandekod som bas har vi även ett hållbarhetstänk när det gäller arbetsvillkor, miljö och etik. Detta skapar mervärde till våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i. Som alla företag inom Addtech arbetar vi  tillsammans med våra affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntrar dem till att följa vår uppförandekod. 

Addtechs uppförandekod →

Hållbarhetsredovisning

Varje år redovisas resultatet av koncernens hållbarhetsarbete. Några av ämnesområdena som redovisas är energianvändningen, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Addtechs hållbarhetsredovisning → 

ISO-certifiering

BEVI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Kvalitets- och miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och omfattar utveckling, tillverkning, service samt försäljning av elektriska maskiner med kringutrustning.

Certifikat  ISO 9001/14001 - BEVI AB (pdf) → 

Intertek Certification AB

BEVI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.